L'acció geològica de les aigües subterrànies

 neusrt

Preguntes sobre les aigües subterrànies

1. Una part de l'aigua de la pluja es pot infiltrar en el subsòl a través de porus, cavitats i esquerdes.

2. Les reserves subterrànies d'aigua dolça del planeta són menys abundants que les de tots els rius i llacs.

3. Hi ha materials més porosos que altres i els més porosos faciliten el pas de l'aigua a través seu.

4. Els aqüífers són depòsits d'aigua superficials que es troben a la superfície de zones humides.

5. El nivell freàtic de l'aqüífer és el seu límit superior.

6. L'aigua dels aqüífers es pot extreure mitjançant pous.

7. El fons de l'aqüífer està format per roques permeables.

8. Les roques que formen els aqüífers tenen dos característiques que són...

9. El nivell freàtic no varia mai, sempre és el mateix i és característic de cada aqüífer.

10. El modelat format per l'acció geològica de les aigües subterrànies s'anomena...